Geconsolideerde balans (voor resultaatbestemming in duizenden euro’s)

ACTIVA31-12-201631-12-2015
Vaste activa
Immateriële vaste activa2.9663.537
Materiële vaste activa18.41516.878
Financiële vaste activa132.466106.861
Totaal vaste activa153.847127.276
Vlottende activa
Voorraden28100
Vorderingen12.81710.065
Liquide middelen12.75325.403
Totaal vlottende activa25.59835.568
Totaal activa179.445162.844
PASSIVA31-12-201631-12-2015
Eigen vermogen52.27849.631
Aandeel derden239255
Voorzieningen104.85495.999
Langlopende schulden3.4513.091
Kortlopende schulden18.62313.868
Totaal passiva179.445162.844