Afvalzorg in een circulaire economie

Duurzaamheid is voor ons vanzelfsprekend. We investeren in duurzame processen en denken na over maximale benutting en besparing van energie. We willen onze kennis dan ook zoveel mogelijk gebruiken en delen om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de circulaire economie.

Grondstoffen hergebruiken

Het aanbod van stortafval in Nederland daalt al jaren. We zetten steeds meer in op recycling en hergebruik van grondstoffen. Voor afval dat in het verleden is gestort, zijn in 2016 op twee van onze locaties, Braambergen (Almere) en Wieringermeer (Middenmeer), voorbereidingen getroffen voor het tien jaar durende experiment met duurzaam stortbeheer (iDS). Innovatieve proeven zullen uitwijzen of het mogelijk is om verontreinigingen versneld af te breken door water en lucht in het stortlichaam te brengen. Ook de aanleg van zonneparken op onze locaties is zorgvuldig voorbereid en we investeerden flink in energiebesparende en emissiereducerende maatregelen.

CO2-footprint

Met tal van initiatieven probeert Afvalzorg haar milieu-impact te verminderen en de CO2-footprint zo laag mogelijk te houden. Stortgasmanagement heeft onze prioriteit, omdat daar de grootste milieuwinst valt te behalen. In ons Meerjarenprogramma Energie formuleren we de doelstelling om onze CO2-emissie in 2020 met 75 procent te verminderen ten opzichte van de nulmeting in 2008. We weten stortgas dan ook in toenemende mate te onttrekken en te benutten voor de productie van warmte en elektriciteit. Zo minimaliseren we de uitstoot van schadelijke broeikasgassen op stortlocaties. In 2016 realiseerden we een CO2-emissiereductie van 12,5 kton.

Kennis delen

We vinden het belangrijk om onze kennis te delen met overheden en exploitanten in binnen- en buitenland. Kennis over duurzame processen, exploitatie, beheer, of bijvoorbeeld over stortgasmanagement. In 2016 adviseerden we onder meer Solid Waste Management Company Georgia in Tbilisi en de University of the South Pacific in Fiji. Steeds meer afvalbedrijven maken daarnaast gebruik van ons Stortgasmodel. Met dit model kunnen klimaatinspanningen op een eenduidige manier in kaart worden gebracht. Het model wordt gebruikt voor bijvoorbeeld milieurapportages en prognoses omtrent stortgasemissies. Ook kan op basis van het Stortgasmodel de haalbaarheid van de benutting van onttrokken stortgas worden berekend. Met nieuwe gebruikers in Vietnam, Argentinië, Maleisië en Marokko wordt het nu in 54 landen gebruikt.