Werken aan een kleinere voetafdruk

Afvalzorg streeft ernaar om haar impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Energiebesparing, het zuiveren van afvalwater en het verminderen van CO2-uitstoot zijn vaste onderdelen van de bedrijfsvoering.

Ambitieus doel

In het Meerjarenplan Energie hebben we een ambitieus doel geformuleerd. Zo moet de CO2-uitstoot in 2020 met 75 procent verminderd zijn ten opzichte van het referentiejaar 2008. Op onze eigen locaties zijn de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om stortgas te onttrekken en energie te besparen en te vergroenen. Dit heeft geleid tot een sterke reductie van de uitstoot van broeikasgassen. In 2016 staat de teller op 45 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 2008.

Stortgas onttrekken

Veruit het belangrijkste deel (96 procent) van onze uitstoot betreft methaan (stortgas) vanaf de stortlocaties. Als gevolg van het huidige stortaanbod met relatief veel organisch materiaal is sinds 2016 weer sprake van een toename van de methaanvorming op onze stortlocaties Zeeasterweg en Nauerna. Om onze doelen voor 2020 toch te halen, zullen we naast het verder verbeteren van de onttrekkingen op onze eigen locaties ook de mogelijkheden onderzoeken om te investeren in stortgasemissiereductie op locaties van anderen. Verder proberen we andere stortplaatseigenaren zoveel mogelijk te helpen bij het realiseren van emissiereductiedoelstellingen door overdracht van onze expertise.