Een solide basis om op voort te bouwen

Afvalzorg heeft ook op financieel gebied een goed jaar achter de rug. Het nettoresultaat bleef met een winst van € 3,9 miljoen circa € 1,0 miljoen achter ten opzichte van 2015, maar de samenstelling van het resultaat en de ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen zijn positief.

Forse toename in activiteiten

Het ‘genormaliseerde bedrijfsresultaat’, een belangrijke graadmeter om de prestaties van de onderneming te beoordelen, steeg naar een niveau van € 4,1 miljoen (2015: € 3,6 miljoen). Deze verbetering is gerealiseerd door een forse toename in de omvang van de activiteiten. De toename is zowel gerealiseerd bij de stortactiviteiten als bij de overige activiteiten.

Incidentele posten

Het in de jaarrekening 2016 verantwoorde geconsolideerde bedrijfsresultaat van € 4,5 miljoen winst is aanzienlijk lager dan het bedrijfsresultaat over 2015 van € 13,8 miljoen winst. Deze zeer forse afwijking wordt voor een belangrijk deel verklaard door twee incidentele posten in 2015. De eerste post betreft een hogere bedrijfseconomische vrijval van de voorzieningen van € 3,2 miljoen. De tweede post betreft een eenmalige bate van  € 5,6 miljoen uit hoofde van terugontvangen nazorgheffingen.

Dalende renteniveaus

Een verdere daling van de rentecurves hebben Afvalzorg ook in 2016 genoodzaakt om de voorzieningen verder te verhogen. In 2016 is een bedrag van € 11,1 miljoen aan de voorzieningen toegevoegd. Dit bedrag is ten laste gebracht van het ‘financieel resultaat’ (2015: € 11,2 miljoen). Het totale financieel resultaat bedroeg (inclusief eerder genoemde rentedotatie) € 5,2 miljoen negatief. Dit is een verbetering ten opzichte van 2015, toen een resultaat werd behaald van € 9,8 miljoen negatief.

Integraal belastingplichtig

Als gevolg van een wetswijziging is Afvalzorg per 1 januari 2016 integraal belastingplichtig geworden voor al haar activiteiten. De bepaling van de belastingpositie heeft in 2016 geleid tot een actieve belastinglatentie van € 4,9 miljoen en een belastingbate van per saldo € 3,2 miljoen.

Prudent beleid

De vermogenspositie van de onderneming en haar prudente beleid op het gebied van voorzieningen voor langlopende verplichtingen vormen een solide basis. Van hieruit gaat de onderneming met vertrouwen voort met de uitbouw van de activiteiten en de kwaliteit van de dienstverlening.

Bekijk het financiële jaarverslag.