Bestuur

Afvalzorg is een zelfstandig opererende onderneming. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur en het managementteam. Toezicht en medezeggenschap zijn belegd bij de raad van commissarissen en de ondernemingsraad. Afvalzorg is een structuur-vennootschap.

Structuur

NV Afvalzorg Holding is een niet-beursgenoteerde structuurvennootschap. De aandelen zijn voor 90% in handen van de provincie Noord-Holland. De provincie Flevoland bezit de overige 10% van de aandelen. Het hoofdkantoor van Afvalzorg bevindt zich in Assendelft, maar we hebben verspreid door Nederland diverse locaties in eigendom of beheer. Opdrachtgevers zijn overheden en publieke en private ondernemingen.

Afvalzorg telt 101 medewerkers, al dan niet in deeltijd. In het verslagjaar was de omzet netto 29,594 miljoen euro. Afvalzorg heeft een aantal dochterondernemingen die verantwoordelijk zijn voor een deel van de activiteiten. Bekijk hier het actuele overzicht.

RvC

Joost Knoll, voorzitter:
“In 2016 zijn op veel locaties van Afvalzorg uitbreidingen en vernieuwingen voorbereid. De herinrichting van Nauerna speelde daarin een hoofdrol. Nauerna krijgt een nieuw gezicht, en wordt de komende jaren hét recyclingcentrum in de Randstad voor bodemassen van afvalenergiecentrales. Het is ons in 2016 gelukt om contracten en vergunningen te realiseren die de grote investeringen die daarmee gemoeid zijn een stevige basis geven.”

Samenstelling RvC

De heer J. Knoll

president-commissaris
lid remuneratiecommissie
benoeming in 2012, herbenoeming op 25 mei 2016

Mevrouw M. Rookmaker

Mevrouw M. Rookmaker

lid raad van commissarissen
voorzitter remuneratiecommissie
benoeming in 2010, herbenoeming op 21 mei 2014

Mevrouw G. van der Lee-Heerkens

Mevrouw G. van der Lee-Heerkens

vice-voorzitter
lid raad van commissarissen
voorzitter auditcommissie
benoeming op 21 mei 2014

De heer S.M. van Vliet

lid raad van commissarissen
benoeming op 29 mei 2015

De heer T.G. Tiessen

lid raad van commissarissen
lid auditcommissie
benoeming op 25 mei 2016

MT

Bert Krom, algemeen directeur:
“In 2016 is veel voorbereidend werk verricht voor nieuwe activiteiten met een langetermijnperspectief. Activiteiten waarmee we ons leiderschap in de stortmarkt behouden en die passen in een circulaire economie. Alles overziend kunnen we met vertrouwen naar de toekomst kijken. We zijn er klaar voor.”
Lees meer >>

Samenstelling MT

De heer ing. Bert Krom

Algemeen directeur

De heer Rob Hesselink RA QT

Manager Staf en Control
Portefeuille: financiën en staf

De heer ing. Harm Ritsema

Manager Beheer en Nazorg
Portefeuille: locatiebeheer en nazorg

De heer Hans Teunissen

Manager Verwerking
Portefeuille: exploitatie en commercie

OR

Otto Feenstra, voorzitter:
“2016 was het jaar waarin het einde van de crisis zichtbaar werd en diverse ontwikkelingen in een stroomversnelling kwamen. Dat biedt kansen voor Afvalzorg en haar medewerkers, maar sommige veranderingen kunnen een bedreiging vormen voor medewerkers. Als OR houden we de vinger aan de pols. Ook in 2017, met – na de OR-verkiezingen – een nieuwe ondernemingsraad.”

Samenstelling OR

De heer Willem Warmerdam (plaatsvervangend voorzitter)

Afdeling Verwerking

De heer Jack van der Veldt (secretaris)

Afdeling Beheer en Nazorg

De heer Erik Kuiper (lid)

Afdeling Landschappen

De heer Ronald Vlaar (lid)

Afdeling Verwerking

De heer Otto Feenstra (voorzitter)

Afdeling Ontwikkeling